Mötesplats Stöcke är arbetsnamnet på den anläggning som planeras i centrala Stöcke. Ett multifunktionella aktivitetshus med ett brett och varierat utbud av både lokaler, möjliga aktiviteter och potentiella besökare.

En fullstor idrottshall med läktare för cirka 200 personer, gym, gruppträning, omklädningsrum- och duschrum i sutterängplan samt café-/restaurang-/servicedel, kontors-/mötesrum och aktivitets-/multirum i entréplan.

Målet är att hela anläggningen, både själva byggnaden men också verksamheterna som bedrivs i den, ska genomsyras av ett övergripande hållbarhetständ med hänsyn tagen till samtliga te hållbarhetsdimensioner; ekologisk, social och ekonomisk.

Såväl interiör och exteriör som utomhusmiljö kommer att utformas och anpassas för att på bästa sätt främja spontanidrott och rörelserikedom.

Hållbara material, genomtänkt disposition av ytor, effektiv samordning av verksamheter och smarta tekniska lösningar kommer Mötesplats Stöcke att bli ett föregångsexempel när det gäller utveckling och uppförande av liknande anläggningar.

Vi söker nu strategiska partners/möjliggörare som vill vara med och skapa denna unika anläggning.

En unik anläggning och en framtida förebild

Genom vår hållbarhetsprofil, vårt unika fokus på rörelserikedom och våra innovativt samverkansprocesser har vi redan idag ett antal etablerade samarbetspartners inom specifika områden. Sammantaget något som gör att Mötesplats Stöcke kommer att kunna bli en pilotanläggning för ett flertal branscher och sektorer och dessutom en förebild för andra som vill skapa liknande anläggningar.

Exempel på befintliga partners och fokusområden

  • Sisu/Västerbottens Idrottsförbund och Riksidrottsförbundet- attraktiva idrottsanläggningar
  • Change the Game, Dean Kriellars- lösningar, modeller och teorier kring rörelserikedom
  • Helena Tobiasson KTH och Arkinova- arkitektur för rörelserikedom
  • Umeå Projektteam och Umeå Energi- Hållbar, innovativ energiförsörjning och energioptimering
  • Coop Nord- framtidens dagligvaruförsörjning

Vi arbetar långsiktigt hållbarhetsfokuserat och med en tydlig värdegrund. Några viktiga värdeord för både Styckebygdens utveckling och projektet Mötesplats Stöcke är:

  • Ekologiskt och lokalt
  • Funktionellt och flexibelt
  • Tillgängligt och öppet
  • Innovativt och kreativt

Mötesplats Stöcke kommer att bli en unik anläggning på många sätt, från hur allt började- som ett lokalt initierat projekt för att tillgodose behov och skapa förutsättningar för lokal utveckling- till den fysiska byggnaden och de planerade verksamheterna där en tydlig hållbarhetsprofil kommer att vara genomgående.

För att lyckas genomföra en satsning av den omfattningen och på de villor det handlar om för Mötesplats Stöcke är relevanta partnerskap avgörande.

Totalbudgeten för hela byggprojektet är närmare 40 miljoner kronor och vi har i dagsläget klart med större delen av finansieringen bl genom att ha dragit in cirka 15 miljoner kronor i bidrag från bl a Riksidrottsförbundet, Allmänna Arvsfonden, Vinnova och Energimyndigheten samt en bankkredit.

Vi öppnar nu upp för intresserade av att göra en investering i framtidstro i Styckebygden i form av en förlagsinsats på belopp från 50 000 med 10 års löptid. Styckebygdens utveckling är en s k samhällsentreprenör och återinvesterar allt överskott i verksamheten och förlagsinsatser får därför ses som ”snälla pengar”- det utgår ingen ränta på det satsade kapitalet.

Mötesplats Stöcke genererar istället en samhällsnyttig avkastning där du som investerar är med och bygger en hållbar framtid i linje med Agenda 2030.