Förstudie- Innovativ lösning för dagligvaruförsörjning på landsbygden

Projektbeskrivning

Förstudien ska bidra till att utreda nya modeller för att tillgodose det ökande behovet av dagligvaruförsörjning i områden där det av olika anledningar inte finns konventionella butiker etablerade.

Genom att undersöka hur digitala beställningskanaler från etablerade aktörer med breda sortiment och befintliga logistiska strukturer kan kombineras med en ny typ av platsoberoende leveranspunkt ska en modell som ger förutsättningar för etablering av servicepunkter för dagligvaror och livsmedel på platser där det inte är lönsamt att starta konventionella butiker som samtidigt också kan bli attraktiva komplement till befintliga livsmedelsaktörer tas fram.

Såväl det löpande arbetet som resultatet av förstudien kommer att spridas både via Stöckebygdens utvecklings kommunikationskanaler – egna och förtjänade – via informationsträffar med intresserade aktörer samt via partners relevanta kanaler och arrangemang.

Mål

  1. Undersöka möjligheterna för en konceptifierad och konkretiserad modell för dagligvaruförsörjning på landsbygden
  2. Undersöka hur en pilotanläggning skulle kunna se ut och vilka delar som skulle kunna ingå. Exempelvis titta på hur det etniskt skulle kunna fungera, hur den löpande driften skulle kunna hanteras, hur distributionen skulle kunna fungera samt hur modellen skulle kunna kommuniceras på ett överskådligt och attraktivt sätt
  3. Se över vilka regionala aktörer som kan samverka i en kommande genomförandestudie där behovet finns av en liknande lösning

Målgrupper

Den primära aktörer är i förstudien aktörer inom livsmedels- och daglivarubranchen som är intresserade av att hitta nya lösning för att kunna tillgodose behovet av dagligvaror även på platser där det inte finns etablerade butiker. Sekundära målgruppen är utvecklingsgrupper och organisationer som arbetar med liknande utmaningar på andra ställen.

Förväntat resultat vid projektavslut

Ett övergripande mål är att förstudien ska bidra till att minska antalet resor som i dagsläget krävs för många för att kunna handla sina dagligvaror. En ny modell för dagligvaruförsörjning på landsbygden som kombinerar avståndsoberoende e-handel med en lokal servicepunkt ska kunna minska antalet resor som personer i servicepunktens upptagningsområde gör för sina inköp med upp till 50% under de tre första åren. I stället för att varje hushåll gör inköpsresor till tätorten för att handla distribueras i stället varorna till den lokala servicepunkten via redan befintliga transportlösningar. En lokal servicepunkt gör att en stor del av målgruppen kan korta sina resor väsentligt och ytterligare en stor del kommer inte att behöva biltransporter över huvud taget. Genom att minska bilberoendet kommer målgruppen på kort sikt att kunna spara pengar genom minskade transporter, både vad gäller antal och i längd, och på längre sikt kanske t o m slippa vara beroende av att t ex ha två bilar, vilket många i dagsläget behöver för att kunna lägga vardagspusslet.

Läs mer om hur vi samverkar med Coop Nord

Med finansering från